Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de franchisenemers handelend onder de naam Diogenes Coaching en een opdrachtgever, waarop Diogenes Coaching deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
2. Algemene Voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts (aanvullend) van toepassing indien dat uitdrukkelijk nader wordt overeengekomen.

Artikel 2. Definities

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtgever: een rechtspersoon dan wel een natuurlijk persoon, dan wel een aantal gezamenlijk optredende personen al dan niet rechtspersoon, die aan Diogenes Coaching opdraagt/opdragen werkzaamheden te verrichten en diensten te verlenen.
2. Onder Diogenes Coaching wordt verstaan: Adviseurs en coaches van de stichting Diogenes, handelend onder één van de navolgende handelsnamen: A. Diogenes Coaching, B. Diogenes Coaching & Advies, C. Diogenes Coaching & Crisismanagement

Artikel 3. Offertes en tot stand komen overeenkomst

1. De door Diogenes Coaching gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
2. Een overeenkomst tot opdracht komt tot stand indien opdrachtgever een door Diogenes Coaching gedane offerte heeft aanvaard, gevolgd door de schriftelijke bevestiging door Diogenes Coaching van de opdracht.
3. Indien Diogenes Coaching de inhoud van de overeenkomst aan de opdrachtgever schriftelijk bevestigt en de opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen de juistheid daarvan ontkent, zijn partijen hieraan gebonden.
4. Als moment van de totstandkoming van de overeenkomst geldt de datum van de opdrachtbevestiging door Diogenes Coaching.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

1. Diogenes Coaching zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Diogenes Coaching het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Diogenes Coaching aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Diogenes Coaching worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Diogenes Coaching zijn verstrekt, heeft Diogenes Coaching het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
4. Diogenes Coaching is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Diogenes Coaching is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Diogenes Coaching de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractsduur; uitvoeringstermijn

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Diogenes Coaching derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Diogenes Coaching zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Diogenes Coaching de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Diogenes Coaching daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal Diogenes Coaching geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 7. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7. (Geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt Diogenes Coaching zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
2. Alle door Diogenes Coaching verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Diogenes Coaching worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.
3. Diogenes Coaching behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Opzegging

Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht te nemen.

Artikel 10. Ontbinding van de overeenkomst

De vorderingen van Diogenes Coaching op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:
– na het sluiten van de overeenkomst aan Diogenes Coaching ter kennis gekomen omstandigheden geven Diogenes Coaching goede grond te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
– indien Diogenes Coaching de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is.
In de genoemde gevallen is Diogenes Coaching bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Diogenes Coaching schadevergoeding te vorderen.

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Diogenes Coaching.
2. Indien een klacht gegrond is, zal Diogenes Coaching de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Diogenes Coaching slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15 (Aansprakelijkheid).

Artikel 12. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of overeengekomen, gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3-7 van dit artikel.
2. Partijen kunnen bij het totstandkomen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Diogenes Coaching, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, en reiskosten.
5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan 1 maand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
6. Indien Diogenes Coaching met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Diogenes Coaching niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief: Diogenes Coaching mag stijgingen in de lonen, belastingen en andere prijsbepalende factoren doorberekenen. Een dergelijke verhoging kan slechts aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht als deze hem voor de ingangsdatum is medegedeeld.

7. Indien de verhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Indien een verhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen ongeacht het percentage van de verhoging.

Artikel 13. Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
– of door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van Diogenes Coaching
– of door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar de door Diogenes Coaching aangegeven bankrekening.
Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente + 2%.
2. In geval van liquidatie, faillissement, surséance van betaling van de opdrachtgever of wanneer de wettelijke schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
3. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 14. Incassokosten

1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:
– over de eerste € 3.000,–: 15%
– over het meerdere tot € 6.000,–: 10%
– over het meerdere tot € 15.000,–: 8%
– over het meerdere tot € 60.000,–: 5%
– over het meerdere: 3%.
Indien Diogenes Coaching aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
2. De opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer de door de opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, behoudens voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien de opdrachtnemer en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel. 15. Aansprakelijkheid

1. Diogenes Coaching is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door Diogenes Coaching van de zorgvuldigheid, deskundigheid, en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Diogenes Coaching voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.
2. Indien Diogenes Coaching aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade van de opdrachtgever, is de omvang van de schadevergoeding beperkt tot het verzekerd bedrag dat onder de (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering van Diogenes Coaching voor uitkering in aanmerking komt. Indien Diogenes Coaching aansprakelijk kan worden gehouden voor schade en deze schade niet door de verzekering wordt gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat, is de omvang van de schadevergoeding van Diogenes Coaching beperkt tot éénmaal het factuurbedrag indien een vast honorarium is overeengekomen, en in andere gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium gedeelte.
3. De opdrachtgever vrijwaart Diogenes Coaching tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en Diogenes Coaching samenhangen.
4. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Artikel 16. Overmacht

1. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Diogenes Coaching zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Diogenes Coaching, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Diogenes Coaching; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het totstandbrengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Diogenes Coaching afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
2. Diogenes Coaching heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat Diogenes Coaching haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Diogenes Coaching opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Diogenes Coaching niet mogelijk is, langer duurt dan 6 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
4. Indien Diogenes Coaching bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 17. Geschilbeslechting

1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen opdrachtgever en Diogenes Coaching, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Utrecht. Diogenes Coaching blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
2. De opdrachtgever heeft het recht gedurende één maand nadat Diogenes Coaching zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen Diogenes Coaching en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

Diogenes Coaching is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingstreden. Diogenes Coaching zal de gewijzigde voorwaaden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Contractinformatie:

Stichting Diogenes Coaching KvK Haaglanden 27355898
Voorzitter: E. Camman Secretaris: Mr. H.J.J. Oostdam