Duurzame inzetbaarheid

Wilt u ook dat uw werknemers duurzaam inzetbaar zijn? Dan kunt u overwegen om een externe adviseur in te huren voor advies. De ESF subsidie voor Duurzame Inzetbaarheid vergoedt een deel van deze kosten. Het Europees Sociaal Fonds (ESF) richt zich op de bevordering van duurzaamheid in het bedrijfsleven. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie richt zich op de directe kosten van het inhuren van een adviseur. Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen zijn: Het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl, het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer. Het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden. Het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap. Het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement. Deze subsidie kan worden aangevraagd door werkgevers van bedrijven en (overheids)instellingen. Binnen het ESF project wordt advies ingewonnen bij een extern adviseur. Hierbij kan het gaan om: Het verkrijgen van advies met implementatieplan. Het begeleiden van de implementatie van een advies. Aan welke eisen moet uw project voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen? Hieronder een aantal criteria op een rij: De aanvrager moet minimaal 2 werknemers in dienst hebben. Een project mag maximaal twaalf maanden duren. De looptijd van deze projectperiode start de dag na dagtekening van de subsidieverlening en eindigt twaalf maanden daarna. Uw project richt zich op de thema’s uit de regeling. Enkel de directe kosten van de adviseurs zijn subsidiabel. Deze kosten zijn gemaximeerd op € 100 per uur. Bijkomende kosten van de adviseur, zoals reis- en verblijfskosten, materiaalkosten, btw en verletkosten komen niet in aanmerking voor subsidie. Btw en kosten gemaakt ten behoeve van scholing worden niet meegenomen in de regeling. Wanneer is de deadline? De aanvraagperiode voor deze regeling is op vrijdag 12 april 2019 gesloten. Het is op dit moment onbekend wanneer het nieuwe aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling wordt geopend. Zodra hier meer over bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen. een adviseur ingehuurd worden die adviseert op het gebied van ambities en ontwikkelmogelijkheden van het personeel. Bent u benieuwd of uw project subsidiabel is? Neem dan contact met ons op. ESF staat voor Europees Sociaal Fonds. Dit fonds is het belangrijkste financiële instrument van de Europese Unie om werkgelegenheid binnen Europa te bevorderen. In Nederland coördineert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de besteding van het geld. Wanneer u in aanmerking komt voor ESF subsidie, brengt dit bepaalde verplichtingen met zich mee. Zo dient u een eindverslag op te stellen en u dient actief uit te dragen dat de Europese Unie (EU) bij uw project betrokken is.